Oczyszczalnia Drenażowa

Oczyszczalnie Zasada działania przydomowej biolgicznej oczyszczalni ścieków z klasycznym drenażem rozsączającym polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych.
Pierwszy etap to mechaniczno- biologiczne wstępne oczyszczanie w osadniku gnilnym, które odbywa się przede wszystkim na zasadzie grawitacyjnego oddzielania cząstek oraz przy udziale bakterii beztlenowych. W wyniku opadania cząstek o większej gęstości (sedymentacji) tworzy się osad. Osad ten ulega fermentacji, w czasie której zanieczyszczenia organiczne rozkładane są na mineralne substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne. Jednocześnie w wyniku flotacji cząstki lżejsze wynoszone są na powierzchnię zwierciadła cieczy, tworząc tzw. "kożuch" . Dotyczy to przede wszystkim zanieczyszczeń pochodzących z kuchni. Ostatecznie, przed następnym etapem oczyszczania, ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu na odpływie ścieków z osadnika.
Oczyszczalnie Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków wstępnie podczyszczonych. Proces ten musi być tak zorgani- zowany, aby zapewnić optymalne warunki do tlenowego oczyszczania ścieków wypływających z osadnika. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w oczyszczalniach przydomowych jest drenaż rozsączający stanowiący układ podziemnych perforowanych drenów, rozprowadzających wstępnie podczyszczone ścieki w gruncie w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia. Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt lub warstwę filtracyjną są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu lub filtru powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane.

Oczyszczalnie

oczyszczalnie i szamba dolny śląsk, dachy epdm

Wstecz